منوی دسته بندی

بیمه حیوانات خانگی

dog min

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی اطمینان شما برای خسارت های ناخواسته

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی برای پوشش خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی شامل حوادث ناشی از حمل ونقل،بیماری، سرقت و زایمان صادر میگردد.  با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل، مورد پوشش قرار گیرد:•مرگ ناشی از حادثه بدون حمل و نقل•مرگ ناشی از حادثه با حمل و نقل•مرگ ناشی از بیماری•مرگ ناشی از حادثه سرقت•مرگ ناشی از زایمان و سخت‌زایی این نوع از بیمه از زیر شاخه های بیمه مسئولیت میباشد.

یک فرصت استثنایی برای شما

فرم اطلاعات حیوان خانگی

bimlive

اطمینان خاطر در لحظه با بیم لایو

family VRKG2B9
call